Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap VALMAR NEDERLAND B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Nieuwegein. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 20 februari 2018 onder nummer: 30191504.ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING
1. Onder Valmar Nederland wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VALMAR NEDERLAND B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein, hierna te noemen: “leverancier”
2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen degene met wie koopovereenkomsten tot levering van zaken worden gesloten.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN/TOEPASSING
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en verwerping van alle andere voorwaarden van kopers van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (inclusief vervolgorders) tussen leverancier en de koper.
2. Voorwaarden of bedingen afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slecht verbindend indien deze door leverancier uitdrukkelijk zijn aanvaard. Koper doet uitdrukkelijk afstand van toepasselijkheid van zijn inkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten van leverancier, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.

ARTIKEL 4: EIGENDOM VAN TEKENINGEN E.D./INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De door of vanwege leverancier verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. blijven haar eigendom, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. De koper wordt geacht bekend te zijn met de industriële eigendomsrechten van leverancier ter zake van de voor de overeenkomst relevante producten en andere gelieerde zaken en hij zal geen handelingen verrichten die strijdig zijn met deze rechten.

ARTIKEL 5: OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat leverancier een opdracht van koper schriftelijk heeft bevestigd.
2. De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan de levering die uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging wordt genoemd of is omschreven.
3. Verandering c.q. wijzigingen in de opdracht dienen voor de opdrachtbevestiging schriftelijk aan de leverancier te worden medegedeeld. Wijzigingen in de opdracht zijn slecht van kracht indien deze door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 6: OFFERTES/PRIJZEN

1. Indien en voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen of door leverancier in aanbiedingen of offertes schriftelijk anders is aangegeven, gelden de prijzen vanaf de dag van de aflevering, exclusief omzetbelasting., verpakkings-, transport-, en verzekerings-, alsmede de overige kosten op grond van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd.
2. Prijsaanbiedingen blijven gedurende 30 dagen bindend en vervallen indien niet binnen die termijn wordt aanvaard.
3. Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen. Indien na verloop van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is leverancier gerechtigd deze geheel of gedeeltelijk door te berekenen.

ARTIKEL 7: ZEKERHEIDSSTELLING

1. Leverancier is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, om te verlangen dat de koper ter zake van een opdracht vooruitbetaalt of op andere wijze zekerheid stelt. Daarnaast is leverancier gerechtigd ook voor toekomstige leveranties van de koper zekerheid te verlangen.

ARTIKEL 8: BETALING

1. De koper zal het gehele door hem verschuldigde bedrag, of in geval van vooruitbetaling het restant daarvan, contant of middels storting of overmaking, binnen 30 dagen na factuurdatum aan leverancier voldoen, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
2. Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt voldoet, den wel indien de koper surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is de koper in verzuim door het enkele verloop van de tijd, zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval zijn alle vorderingen van leverancier,
waaronder begrepen de koopsom, onmiddellijk opeisbaar tot het volle bedrag terwijl leverancier tevens per de datum waarop de koper in gebreke is aanspraak heeft op vergoeding van 1,5% rente per maand en/of gedeelte daarvan over het totaal verschuldigde bedrag. In geval betaling in vreemde valuta niet stipt plaats vindt, is leverancier gerechtigd mogelijke nadelige koerswijzigingen aan de koper in rekening te brengen.
3. Alle buitenrechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten wordt gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.
4. Iedere betaling door de koper strekt allereerst tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enig betaling door de koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.
5. De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke leverancier aan de koper krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
6. Reclame met betrekking tot zaken schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Door levering gaat het risico van de zaken over op de koper. De eigendom van de door leverancier geleverd zaken gaat eerst op de koper over na volledige betaling door de koper van al hetgeen hij uit hoofde van zijn overeenkomst met leverancier en/of deze Algemene Voorwaarden verschuldigd is. Leverancier is, in het geval zij gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen door o.a. het betreden van het terrein van de koper om zelf de desbetreffende zaken uit het magazijn e.d. van koper te halen.
2. Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, vervreemden, belenen, verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn macht brengen, behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 3.
3. Het is koper toegestaan om de zaken binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, met dien verstande dat, totdat de koper volledig heeft betaald, leverancier in de rechten treedt van de koper jegens diens afnemer. Onder voormelde rechten zijn uitdrukkelijk mede begrepen alle vorderingen en eventuele (toekomstige) aanspraken wegens schade aan de zaken. De koper draagt nu vooralsdan en voor zover nodig deze rechten aan leverancier over, welke overdracht leverancier aanvaardt.
4. In aanvulling op het in het eerste lid genoemde eigendomsvoorbehoud, behoudt leverancier zich op de in eigendom aan de koper geleverde zaken een pandrecht voor tot zekerheid van alle (toekomstige) voordringen die leverancier buiten deze of soortgelijke overeenkomsten heeft of zal krijgen op de koper. De koper bevindt zich om op eerste daartoe strekkende verzoek van leverancier mee te werken aan het laten opstellen van een authentieke akte dan wel het laten registreren van een onderhandse akte in dat kader.
5. In geval de koper niet tijdig en/of niet geheel betaalt, alsmede in geval van aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de koper, is leverancier gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de door haar aan de koper geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen. De koper zal leverancier in voorkomend geval in staat stellen en machtigt haar nu vooralsdan om de zaken terug te nemen.

ARTIKEL 10: RECLAMES

1. De koper dient bij de in ontvangstneming van de zaken te controleren of de zaken met de bestelling c.q. de opdracht overeenstemmen.
2. Reclames met betrekking tot geleverde zaken worden door leverancier slecht in behandeling genomen indien zij bij zichtbare gebreken of beschadigingen binnen één maand na levering en bij onzichtbare gebreken of beschadigingen binnen 8 dagen nadat de koper in redelijkheid het gebrek heeft kunnen ontdekken,
schriftelijk ter kennis van leverancier zijn gebracht. Reclames ter zake van factureren dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis van leverancier te zijn gebracht.
3. Het reclamerecht omvat ten hoogste de aanspraak op vervanging van de geleverde zaken of herstel van het gebrek, zulks naar keuze van leverancier. Hieronder valt niet de arbeid/voorrijkosten.
4. Na het verstrijken van de onder lid 1 van dit artikel genoemde termijnen wordt de koper geacht de geleverde zaken te hebben aanvaard en met de verzonden facturen te hebben ingestemd.

ARTIKEL 11: LEVERTIJD, RISICO

1. Overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijving van de levertijd geeft de koper nimmer recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van leverancier.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken binnen Nederland franco huis, doch ongelost op de door de koper aangewezen bestemming. Bij levering franco huis ongelost geschiedt het transport van de zaken voor risico van de leverancier. Het lossen van de zaken geschiedt echter steeds voor risico van de koper. In geen geval aanvaardt leverancier hiervoor enige aansprakelijkheid.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken buiten Nederland af fabriek (ex-works).
4. Onverminderd hetgeen in lid 2 en lid 3 van dit artikel is bepaald, draagt de koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schaden die aan of door de geleverde zaken of onderdelen daarvan ontstaat.
5. Leverancier is gerechtigd een bestelling of opdracht in zijn geheel, dan wel in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de koper worden gefactureerd.

ARTIKEL 12: OVERMACHT, OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Leverancier is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Indien leverancier door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals werkstaking, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en/of halffabrikaten, havenstakingen en brand, bij leverancier of wel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst
met koper na te komen, heeft leverancier het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, of wel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
3. De koper is in dat geval echter niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
4. Alle vorderingen van leverancier zijn terstond en geheel opeisbaar indien de koper zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling of indien de koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Leverancier heeft in dat geval het recht de overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
5. Indien koper na het sluiten van de overeenkomst met leverancier deze overeenkomst wenst te ontbinden, dan heeft leverancier de vrije keuze, hetzij de koper te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de ontbinding te accepteren onder de voorwaarde dat koper binnen een door de leverancier te stellen termijn als gefixeerde schadevergoeding een bedrag betaald, gelijk aan 15% van het bedrag van de order.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

1. Door de leverancier geleverde zaken dienen overeenkomstig de instructies en/of de op/in de verpakking aangegeven gebruiksaanwijzing te worden gebruikt.
2. Leverancier kan door de koper en/of door afnemers van de koper niet aansprakelijk worden gehouden voor door deze afnemers geleden schade in verband met tekortkomingen in de meeste ruime zin van het woord, voor door leverancier geproduceerde zaken en/of door leverancier van derden betrokken, doch doorgeleverde, (eind)producten, tenzij de Wet uitdrukkelijk aangeeft dat aansprakelijkheid ter zake wel bij leverancier berust.
3. Enige mondelinge en/of schriftelijke uitlating van leverancier ter zake van de behandeling, eigenschappen, kwaliteittoepassingsmogelijkheden van de zaken in de meest ruime zin van het woord, gelden slechts dan als garantie indien zij uitdrukkelijk met die bedoeling zijn gedaan.
4. Verdere aansprakelijkheid voor schade, dan in dit artikel genoemd, wordt uitgesloten, tenzij de koper verwijst dat de schade is veroorzaakt door de grove schuld of nalatigheid van leverancier.
5. De uit lid 4 van dit artikel voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag ter grootte van het op de geleverde zaak, die de schade heeft veroorzaakt, gefactureerde bedrag in de hoofdsom. Elke verdere aansprakelijkheid, waaronder gevolgschade en/of immateriële schade, wordt uitgesloten.

ARTIKEL 14: GARANTIE

1. De koper kan geen andere rechten of garantie doen gelden dan die welke zijn vermeld in de bij de geleverde zaak behorende garantie.
2. De verplichting ten laste van leverancier uit hoofde van de bij de geleverde zaak behorende garantie, zal naar keuze van leverancier bestaan uit het (doen) herstellen en/of wegnemen van de geconstateerde tekortkomingen of de vervanging van de zaak. De arbeids- c.q. voorrijkosten zijn daarbij niet inbegrepen.
3. Indien blijkt dat derden binnen de garantietermijn zonder voorafgaande kennisneming en uitdrukkelijke toestemming van leverancier reparaties, althans werkzaamheden aan de betreffende goederen hebben uitgevoerd, vervalt iedere aanspraak op garantie.
4. Geen recht op garantie bestaat voor bijzondere uitvoeringen van de geleverde zaak.
5. De garantie-aanspraak van de koper is niet overdraagbaar aan derden
6. Koper heeft geen aanspraak op garantie, zolang de koper zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst jegens leverancier niet volledig is nagekomen.

ARTIKEL 15: OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

1. De koper is verplicht leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van diens faillissement, van de aanvraag van surséance van betaling of van het feit dat de koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen, of een gedeelte daarvan, verliest of dreigt te verliezen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op iedere overeenkomst tussen leverancier en kopers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen leverancier en de kopers zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Utrecht of, zulks ter keuze van leverancier, aan de bevoegde Rechter van de woonplaats van de koper.

Nieuwegein, 20 februari 2018

Valmar logo IFI Logo Logo Sanomat Logo Techfrost